1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania z Aplikacji mobilnej o nazwie BMWBLOG POLSKA, przeznaczonej dla Urządzeń mobilnych (dalej jako: ,,Aplikacja Mobilna” lub ,,Aplikacja”) prowadzonej przez Krystiana Wilkosz, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WillBo Krystian Wilkosz, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Klonowa 22, 43-250 Pawłowice, NIP 6381723252, REGON 380884467.
 2. Aplikacja ma charakter zakupowy. Za jej pośrednictwem, Użytkownicy mogą korzystać z Bloga prowadzonego przez Usługodawcę i oraz zawierać Umowę sprzedaży z Usługodawcą.
 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: sklep@bmwblog.pl;
  2. pod numerem telefonu: +48 515 466 588. 
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w Aplikacji mobilnej, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 
 5. Wszelkie prawa do Aplikacji mobilnej oraz wszelkie materiały w niej zawarte, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, formularzy, zdjęć, logotypów należą do Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Aplikacji, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.
 7. Usługodawca ma prawo do zamieszczania w Aplikacji treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Aplikacji, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 8. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Aplikacji Mobilnej, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 9. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe.
 1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Aktualizacja –  modyfikacja Usługi cyfrowej, w tym jej zabezpieczeń, która jest niezbędna do zachowania zgodności Usługi cyfrowej z Umową;

Aplikacja- oprogramowanie pod nazwą BMWBLOG POLSKA stworzone przez Usługodawcę i udostępniane Użytkownikowi Sklepu Play oraz AppStore, przeznaczone do instalacji na Urządzeniu mobilnym, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Blog – część Aplikacji, na której Usługodawca publikuje artykuły tematyczne związane z charakterem Aplikacji i prowadzoną działalnością gospodarczą;

Usługodawca – Krystian Wilkosz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WillBo Krystian Wilkosz, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Klonowa 22, 43-250 Pawłowice, NIP 6381723252, REGON 380884467;

Urządzenie mobilne – urządzenie pozwalające na korzystanie z Aplikacji oraz usługi transmisji danych, w szczególności telefon komórkowy lub tablet, działające w oparciu o system operacyjny AndroidTM lub IOS;

Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Aplikacji Mobilnej lub korzysta z innych Usług dostępnych w Aplikacji;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Aplikacji, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w Aplikacji, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

Google – spółka Google Ireland  Ltd z siedzibą w Irlandii, zarejestrowana pod adresem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia, będąca operatorem sklepu internetowego Google Play;

Google Play – sklep internetowy z aplikacjami mobilnymi, prowadzony przez Google, przeznaczony dla Urządzeń mobilnych z systemem AndroidTM;

AppStore – sklep internetowy z aplikacjami mobilnymi prowadzony przez Apple Distribution International, przeznaczony dla Urządzeń mobilnych z systemem iOS;

Apple Distribution International – spółka Apple Distribution International, z siedzibą w Irlandii przy Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia, wpisaną do rejestru pod numerem 470672 w Urzędzie Rejestracji Spółek w Irlandii, będąca operatorem sklepu internetowego AppStore;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorca w rozumieniu art.. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Kontent – publicznie udostępniane przez Usługodawcę treści dodawane przez Użytkowników za pośrednictwem funkcjonalności Aplikacji;

Rozporządzenie DSA – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych);

Towar – produkt prezentowany w Aplikacji, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem;

Umowa o dostarczanie Usługi cyfrowej – umowa o dostarczanie Usługi cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych w pkt IV Regulaminu;

Usługa cyfrowa – usługa cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, pozwalająca Użytkownikowi m.in. na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie oraz dostęp do danych w postaci cyfrowej, dostarczana w sposób ciągły w postaci dostępu do Aplikacji;  

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument;

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta poprzez interaktywny formularz udostępniony w Aplikacji;

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę, pod adresem www.bmwblog.pl;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

Zmiana – modyfikacja Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania zgodności Usługi cyfrowej z Umową o dostarczanie Usługi cyfrowej i nie wiąże się z kosztami po stronie Użytkownika.

 1. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI
 1. Korzystanie z Aplikacji oraz jej Usług i funkcjonalności może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zasad dobrych obyczajów oraz powszechnie uznanych zasad korzystania z sieci Internet.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z wszystkich funkcjonalności Aplikacji:
  1. system operacyjny Urządzenia mobilnego: Android w wersji 12 lub wyższej lub iOS w wersji 12 lub wyższej;
  2. zainstalowanie Aplikacji Mobilnej na kompatybilnym Urządzeniu mobilnym;
  3. dostęp do Internetu w Urządzeniu Mobilnym, na którym korzysta się z Aplikacji;
  4. dostęp do poczty elektronicznej;
  5. aktywną i poprawnie skonfigurowaną na Urządzeniu mobilnym usługę transmisji danych udostępnioną przez operatora telekomunikacyjnego lub uruchomione łącze bezprzewodowe.
 3. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik powinien:
  1. zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami o Aplikacji udostępnianymi w sklepie internetowym Google Play lub AppStore – odpowiednio,
  2. pobrać Aplikację ze sklepu, o którym mowa powyżej,
  3. zainstalować Aplikację na Urządzeniu mobilnym, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie Urządzenia mobilnego w trakcie instalacji.
 4. Ponadto w celu korzystania z niektórych Usług Aplikacji może być konieczne włączenie w Urządzeniu mobilnym usług lokalizacji oraz zapewnienie dostępu Aplikacji do tych usług. W celu optymalizacji świadczenia Usług, które wymagają dostępu do usług lokalizacji Urządzenia mobilnego, zalecane jest zezwolenie Aplikacji na stały dostęp do tych Usług.
 5. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji Aplikacji w celu prowadzenia przez Usługobiorcę działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Aplikacji lub Usług w sposób naruszający niniejszy Regulamin, przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności zabronione jest:
  1. dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystanie z Aplikacji Mobilnej w sposób zakłócający jej funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. podejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Aplikacji niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystanie z Aplikacji Mobilnej w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy
 6. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 7. UMOWA O DOSTARCZENIE USŁUG CYFROWYCH – KORZYSTANIE Z APLIKACJI
 1. Umowa o dostarczanie Usługi cyfrowej w postaci dostępu do Aplikacji, zawierana jest w momencie możliwości pobrania Aplikacji na Urządzenie mobilne. 
 2. Użytkownik może pobrać Aplikację na Urządzenie mobilne za pośrednictwem Google Play, na zasadach określonych przez Google.
 3. W ramach Umowy o dostarczanie Usługi cyfrowej, Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Aplikacji, w tym z poszczególnych funkcjonalności w niej dostępnych. 
 4. Użytkownik poprzez zamieszczenie w Aplikacji treści, takich jak opisy, parametry i inne elementy, udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji wraz z prawem do udzielania sublicencji do ich publikowania na portalach społecznościowych, aplikacjach, widetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego np. w postaci printscreenów prezentujących działanie funkcjonalności Aplikacji. Treści publikowane przez Usługodawcę nie będą zawierały danych osobowych Użytkownika, a ich wykorzystanie przez Usługodawcę będzie miało na celu prezentację Aplikacji. 
 5. Umowa o dostarczanie Usługi cyfrowej w postaci dostępu do Aplikacji zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą odinstalowania Aplikacji z Urządzenia mobilnego, w sposób standardowy dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na Urządzeniu mobilnym lub z chwilą rozwiązania umowy zawartej przez Usługodawcę z Armatorem.  
 6. Usługodawca zobowiązuje się dostarczać Użytkownikowi Aktualizacje Usługi cyfrowej przez czas trwania Umowy o dostarczenie Usługi cyfrowej.
 7. Użytkownik zgadza się współpracować z Usługodawcą, w przypadku Aktualizacji, o ile będzie ona przeprowadzona w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych środków technicznych.
 1. USŁUGI
 1. Usługodawca umożliwia korzystanie z niektórych Usług pod warunkiem założenia Konta i zalogowania się do niego, na zasadach wskazanych w  pkt. VI poniżej.
 2. Usługi są dostępne dla Użytkowników na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. W związku z funkcjonalnościami dostępnymi w ramach Aplikacji, Użytkownik może korzystać z następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną:
 1. przeglądania zamieszczonych przez Usługodawcę treści dostępnych w Aplikacji, w tym w szczególności w ramach Bloga;
 2. dodawania komentarzy
 3. otrzymywania notyfikacji związanych z działaniem Aplikacji.
 1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług wskazano w niniejszym punkcie oraz punktach poniżej niniejszego Regulaminu
 2. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji dostępnych w Aplikacji, w tym w ramach prowadzonego w Aplikacji Bloga, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika Aplikacji lub podstrony Bloga. 
 3. Użytkownik ma możliwość dodania w Aplikacji indywidualnych i subiektywnych komentarzy do treści prezentowanych w Aplikacji w ramach Bloga. Użytkownik dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu komentarzy  zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania komentarza. 
 4. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane w Aplikacji.
 5. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 6. Użytkownik może otrzymywać od Usługodawcy powiadomienia związane z treściami dostępnymi w Aplikacji. Powiadomienia wyświetlane są bezpośrednio na ekranie Urządzenia mobilnego (powiadomienie „push”). Umowa o świadczenie Usługi polegającej na wyświetlaniu powiadomień związanych z treściami dostępnymi w Aplikacji, jest zawierana na czas oznaczony z chwilą wyrażenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody na otrzymywanie powiadomień „push” i rozwiązuje się z chwilą cofnięcia powyższych zgód lub odinstalowania Aplikacji.
 7. Użytkownik w każdym czasie może cofnąć zgody, o których mowa w ppkt. 11 powyżej lub odinstalować (usunąć) Aplikację ze swojego Urządzenia mobilnego za pomocą ustawień tego urządzenia.
 8. KONTO
 1. Przeglądanie niektórych treści prezentowanych w Aplikacji, dokonywanie Zamówienia oraz korzystanie z Usług w nim świadczonych wymagają od Użytkownika Rejestracji Konta i zalogowania się do niego. 
 2. Usługa prowadzenia Konta w Aplikacji dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Aplikacji. 
 3. Usługodawca wykorzystuje system SSO (Single Sign On – system centralnego zarządzania użytkownikami), w związku z czym dokonanie Rejestracji na stronie Sklepu, a następnie dokonanie powoduje automatyczne założenie Konta i możliwość zalogowania się w Aplikacji.
 4. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej.  
 5. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 6. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik w ramach korzystania z Konta ma możliwość uzupełnienia danych w nim wskazanych.
 7. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas Rejestracji oraz dane edytowane przez Użytkownika dobrowolnie po Rejestracji. 
 8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym (usunąć Konto) lub zawiesić jej wykonywanie w ramach Konta. Więcej informacji dotyczących natychmiastowego rozwiązania lub zawieszenia wykonywania Umowy zostało wskazanych w pkt XIV Regulaminu.
 1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Informacje o Towarach podane w Aplikacji, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Aplikacji zostały legalnie wprowadzone na rynek polski oraz są zgodne z Umową, z wyjątkiem Towarów używanych, których konkretna cecha odbiega od wymogów zgodności z Umową. Usługodawca w opisie Towaru poinformuje Użytkownika, które cechy Towaru odbiegają od wymogów zgodności z Umową i udostępni Użytkownikowi środki techniczne umożliwiające Użytkownikowi odrębne i wyraźne zaakceptowanie takich cech.
 3. W przypadku, gdy Usługodawca stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, każdorazowo przekazuję tę informację Konsumentowi, podczas składania Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów, jakie nakładają w tym zakresie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz Konta w Aplikacji oraz zalogowanie się do niego.
 5. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny w Aplikacji, Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 6. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub pisemnie na podany przez Użytkownika adres.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 1. DOSTAWA TOWARÓW
 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia.
 2. Użytkownik może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  2. dostarczone do Paczkomatu.
 3. Usługodawca, w Aplikacji, w opisie Towaru informuje Użytkownika o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.
 5. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi dowód zakupu.
 6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 1. CENY I METODY PŁATNOŚCI
 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. Użytkownik może wybrać następujące metody płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  2. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
 3. Usługodawca w Aplikacji informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
  1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym Umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się w Aplikacji.
  2. Użytkownik będący Konsumentem może od Umowy  odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, o ile w chwili składania Zamówienia nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy
  3. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in w przypadku:
   1. Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
   2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
   3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
   5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli;
   8. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
   9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   10. Umowy, której przedmiotem jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
   11. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
   12. Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Usługodawcysrz, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.
   13. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   14. Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
  4. Pozostałe wyjątki od prawa do odstąpienia od Umowy zostały wskazane w art. 38 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta.
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
  6. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Użytkownika.
  7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  8. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
  9. Usługodawca, na żądanie Konsumenta, udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Usługi cyfrowej dostarczanej przez Usługodawcę, z wyjątkiem:
   1. gdy są użyteczne wyłącznie w związku z Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; 
   2. tych, które dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Usługi cyfrowej przez Usługodawcę;
   3. gdy zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków.
  10. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w terminie 14 dni w formacie CSV lub innym powszechnie używanym, przeznaczonym do odczytu maszynowego.
  11. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie usługi cyfrowej lub treści cyfrowej, Konsument powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub udostępniania ich osobom trzecim.
  12. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji Mobilnej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  13. Użytkownik jest zobowiązany do:
   1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
   2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
   3. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
   4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Aplikacji;
   5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  14. Użytkownik może korzystać z materiałów, informacji oraz innych treści prezentowanych w Aplikacji bądź otrzymanych w ramach zamówionej Subskrypcji lub innych Usług jedynie w ramach własnego użytku zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o dostarczenie Usług cyfrowych lub Umowy licencyjnej. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
  15. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji Aplikacji w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
  16. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
  17. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy dostępnych w Aplikacji lub w jakimkolwiek innym miejscu w Aplikacji, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane i/lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
   1. naruszać godności ludzkiej;
   2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
   3. zawierać treści pornograficznych;
   4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
   5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
   6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
  18. Usługodawca umożliwia Użytkownikom zgłaszanie Kontentu (dalej jako: „Zgłoszenie”), który narusza w szczególności ppkt. 13 powyżej, w tym w szczególności treści naruszające przepisy prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej. 
  19. Użytkownik może dokonać Zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@bmwblog.pl.
  20. Jeżeli Zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Użytkownika, który dokonał Zgłoszenia, Usługodawca, bez zbędnej zwłoki, przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
  21. Usługodawca, po dokonaniu czynności sprawdzających o których mowa w ppkt. 13 powyżej lub po otrzymaniu Zgłoszenia od Użytkownika, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia, podejmuje decyzję dot. zgłoszonego Kontentu.
  22. Decyzja, o której mowa w ppkt. 17 powyżej (dalej jako „Decyzja”), może polegać na:
   1. ograniczeniu widoczności lub usunięciu Kontentu, którego dotyczyło Zgłoszenie; 
   2. zawieszeniu lub zamknięciu Konta Użytkownika, który dodał Kontent, którego dotyczyło Zgłoszenie.
  23. Usługodawca, podejmuje Decyzję w sposób terminowy, niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.
  24. Usługodawca bez zbędnej zwłoki, informuje Użytkownika, który dokonał Zgłoszenia o podjętej przez Usługodawcę Decyzji.
  25. Usługodawca, jeśli dysponuje elektronicznymi danymi kontaktowymi Użytkownika, który dodał zgłoszony Kontent, podjętej Decyzji, a także przedstawia jej uzasadnienie.
  26. Użytkownik, który dodał zgłoszony Kontent, może złożyć odwołanie od Decyzji Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o Decyzji Usługodawcy. 
  27. Odwołanie może zostać złożone Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@bmwblog.pl i powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, który dodał zgłoszony Kontent wraz z wyczerpującym uzasadnieniem.
  28. Usługodawca rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ppkt. 23 powyżej w terminie 14 dni od dnia otrzymania.
  29. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług, w następujących przypadkach:
   1. powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów;
   2. gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy;
   3. w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Aplikacji, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika.;
   4. w przypadku zalegania Użytkownika z jakąkolwiek płatnością na rzecz Usługodawcy. 
   5. W przypadku rozwiązania Umowy odpłatnej w trybie natychmiastowym, o którym mowa w ppkt. powyżej, uiszczona przez Użytkownika płatność ulega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu takiej Usługi, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy.
  30. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą. 
   2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  31. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
  32. Usługodawca zobowiązuje się dostarczać Konsumentowi Aktualizacje Usług cyfrowych przez czas trwania Umowy o dostarczenie Usługi cyfrowej.
  33. Użytkownik zgadza się współpracować z Usługodawcą w przypadku Aktualizacji, o ile będzie ona przeprowadzona w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych środków technicznych.
  34. Usługodawca może dokonać Zmiany Usługi cyfrowej z ważnych powodów, w tym w przypadku gdy jest ona niezbędna do dostosowania Usług cyfrowych:
   1. do nowego środowiska technicznego lub
   2. do wzrostu liczby użytkowników lub z innych istotnych względów eksploatacyjnych. 
  35. Informacje o Zmianie jest przekazywana Konsumentowi minimum 14 dni przed wdrożeniem Zmian wraz z opisem Zmiany na adres poczty elektronicznej, który Konsument wskazał podczas składania Zamówienia.
  36. W przypadku Zmian, które w sposób istotny wpłyną negatywnie na dostęp lub korzystanie z Usług cyfrowych, Konsument może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia poinformowania Konsumenta o Zmianach lub dokonania Zmian.
 1. LICENCJA
  1. Z chwilą zawarcia Umowy o świadczenie Usług Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji. Licencja ma charakter niewyłączny, nieprzenoszalny i nieograniczony terytorialnie. Licencja na korzystanie z Aplikacji jest bezpłatna.
  2. Licencja udzielana jest na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż okres obowiązywania Umowy o korzystanie z Aplikacji i Usług Aplikacji.
  3. Licencja upoważnia do korzystania z Aplikacji na Urządzeniach mobilnych Użytkownika bez prawa do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
   1. wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia mobilnego,
   2. utrwalenie w pamięci Urządzenia mobilnego oraz wyświetlanie w tym Urządzeniu mobilnym, tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci Urządzenia mobilnego, niezbędne do korzystania z Aplikacji,
   3. przystosowanie Aplikacji niezbędne do korzystania z niej za pośrednictwem Urządzenia mobilnego (konfiguracja sprzętowa i programowa).
  4. Naruszenie przez Użytkownika warunków licencji uprawnia Usługodawcę do rozwiązania Umowy.
 1. REKLAMACJE DOT. TOWARÓW
 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Towar zgodny z Umową, z wyjątkiem Towarów używanych, których konkretna cecha odbiega od wymogów zgodności z Umową. Usługodawca poinformuje Użytkownika o braku konkretnej cechy odbiegającej od wymogów zgodności z Umową.
 2. Usługodawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z umową na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta wobec Użytkownika będącego Konsumentem oraz Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rękojmia wobec Przedsiębiorców jest wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres WillBo Krystian Wilkosz, ul. Klonowa 22, 43-250 Pawłowice, na adres poczty elektronicznej: sklep@bmwblog.pl, numer telefonu +48 515 466 588.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika
 1. REKLAMACJE DOT. USŁUG CYFROWYCH
 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Usługi cyfrowe zgodne z Umową.
 2. Usługodawca odpowiada z tytułu niezgodności Usługi cyfrowej z umową na zasadach określonych w art. 43i – 43l Ustawie o prawach konsumenta wobec Użytkownika będącego Konsumentem oraz Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rękojmia wobec Przedsiębiorców jest wyłączona.
 3. Reklamacje dotyczące Usługi cyfrowej należy przesłać na adres WillBo Krystian Wilkosz, ul. Klonowa 22, 43-250 Pawłowice, na adres poczty elektronicznej: sklep@bmwblog.pl, numer telefonu +48 515 466 588.
 4. W związku z rozpatrzeniem reklamacji i ustalenia czy brak zgodności Usługi cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika, Użytkownik ma obowiązek współpracy z Usługodawcą. Usługodawca zadba, aby współpraca ta przebiegała w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla Konsumenta środków technicznych.
 1. REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONEYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Aplikacji, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania. 
  2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: WillBo Krystian Wilkosz, ul. Klonowa 22, 43-250 Pawłowice, na adres poczty elektronicznej: sklep@bmwblog.pl, numer telefonu +48 515 466 588.
  3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.  
  4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika
 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną w Aplikacji.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
  2. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
  3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje w Aplikacji, zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. 
  5. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu, Umowy świadczenia Usług w Aplikacji ulegają rozwiązaniu (co jest równoznaczne z cofnięciem dostępu do funkcjonalności Aplikacji) z chwilą z upływem 14 dni od  tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji.
  6. W sytuacji, o której mowa w pkt. 5 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.
  7. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.